SPRAWDZIAN KLASA II a i b

Uwaga!

Uczniowie klas drugich. Przesyłam pytania do sprawdzianu, który będziemy mieć z Listu do Rzymian oraz z 1 i 2 Listu św. Piotra. Przypominam, że zmienię kolejność prawidłowych odpowiedzi. Życzę miłej nauki.

1.Od kogo św. Paweł otrzymał urząd apostolski?
a)został wybrany przez Jezusa w czasie Jego nauczania
b)od św. Piotra
c)został wybrany przez Jezusa Zmartwychwstałego

2.Z kim porównuje św. Paweł Jezusa, kiedy pisze o posłuszeństwie Jezusa? ( Rz 5, 12 – 21)
a) z Abrahamem
b) z Adamem
c) z Mojżeszem

3.Kto należał do Kościoła w Rzymie?
a)zarówno Żydzi jak i poganie
b) tylko Żydzi
c) tylko poganie

4.Dzięki czemu dokonuje się wg św. Pawła usprawiedliwienie?
a) wystarczy modlitwa i chodzenie do Kościoła
b) dzięki wierze w Jezusa Chrystusa
c) dzięki dobrym uczynkom

5.Kto jest przykładem usprawiedliwienia przez wiarę?
a) Dawid
b) Saul
c) Abraham

6.Ile rozdziałów ma list do Rzymian?
a) 16
b) 12
c) 14

7.Jak przedstawia Paweł chrzest w Liście do Rzymian?
a) nic nie pisze na ten temat
b) jako obmycie z grzechu pierworodnego
c) jako śmierć dla grzechu

8.Kluczowym pojęciem w teologii św. Pawła jest:
a) usprawiedliwienie
b) Królestwo Boże
c) Objawienie

9.Uzupelnij cytaty: 2 P 1, 19 – 21
Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili Boga święci ludzie.

 

Reklamy
Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

SPRAWDZIAN

UWAGA  UCZNIOWIE  KLASY  I a, I b i I c

Przesyłam obiecany sprawdzian. Przypominam, że kolejność odpowiedzi prawidłowej będzie inna. Jeśli chodzi o cytaty, to tych pogrubionych wyrazów nie będzie. Trzeba je zapamiętać i wstawić we właściwe miejsce.

1.Do kogo św. Paweł adresuje List? (Rz 1,7)
a) do Żydów
b) do Greków nawróconych na chrześcijaństwo
c) do Rzymian

2.Czego nie wstydzi się św. Paweł, pisząc List do Rzymian? (Rz 1,16)
a) Greka
b) Ewangelii
c) Żyda

3.Z czego został wyzwolony ten, kto umarł? (Rz 6,7)
a) z ciała
b) z cierpienia
c) z grzechu

4.Kiedy chrześcijanin żyje według Ducha? (Rz 8,9)
a) od urodzenia do śmierci
b) gdy robi dobre uczynki
c) jeśli Duch Boży w nim mieszka

5.Św. Paweł pisze, że Duch Święty przychodzi z pomocą naszym: (Rz 8,26)
a) słabościom
b) wadom
c) niedogodnościom

6.Jaka według św. Pawła ma być miłość wśród chrześcijan? (Rz 12,9)
a) wierna
b) sprawiedliwa
c) bez obłudy

7.Św. Paweł zapowiada, że przybędzie do Rzymu, przynosząc chrześcijanom dar:
(Rz 15,29)
a) złoto, kadzidło i mirę
b) pełnię błogosławieństwa Chrystusa
c) 100 denarów

8.Z kim porównuje św. Paweł Jezusa, kiedy pisze o posłuszeństwie Jezusa? (Rz 5,12 – 21)
a) z Abrahamem
b) z Mojżeszem
c)z Adamem

9. Uzupełnij cytaty: 1 P 4, 7b – 11
Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania! Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Jeżeli kto ma dar przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.

Życzę miłej nauki

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Szkolne Koło Caritas

„Szkolne Koło Caritas” rozpoczęło w dniu dzisiejszym swoją działalność, poprzez zbiórkę funduszy przy Parafii NMP Królowej Rodzin w Jankowicach, które zostaną przeznaczone na organizację Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Oto kilka zdjęć:

IMAG0053_BURST001      IMAG0054_BURST001     IMAG0046   IMAG0055     IMAG0056_BURST002_COVER     IMAG0041     IMAG0042   IMAG0053_BURST001 (1)

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

SPOTKANIE PRZYGOTOWUJĄCE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA.

Czcigodni Rodzice i uczniowie, pragnę poinformować, że spotkanie osób przygotowujących się do sakramentu bierzmowania, zaplanowane na jutro – 03.11.2014 -ODWOŁANE. Natomiast w czwartek będzie Msza święta szkolna (w ramach spotkania) dla uczniów klas trzecich o godz. 17.00

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

BIERZMOWANIE

Pragnę poinformować, że spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, odbędzie się w poniedziałek, 13 października 2014 roku, w salkach przy Kaplicy św. Floriana w godzinach: 16.00, 16.45, 17.30, 18.15. Każda grupa przychodzi na wyznaczoną godzinę. Jeśli, z bardzo ważnych przyczyn, jakaś osoba nie może przyjść ze swoją grupa, przychodzi na godzinę innej grupy.

Rodzice tejże młodzieży, mają swoje spotkanie w czwartek,  16 października o godz. 18.00.

Rodzice przynoszą ze sobą deklaracje.

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

PODRĘCZNIKI I WYMAGANIA

Podręczniki do nauki religii:

              Klasa I \"Błogosławieni, którzy szukają Jezusa\" Podręcznik do nauki religii          Klasa II \"Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi\" Podręcznik do nauki religii          Klasa III \"W życiu i w prawdzie\" Podręcznik do nauki religii  

 

 

Ogólne zasady oceniania

 1. Ocenę wystawia się w porozumieniu z uczniami.
 2. W ciągu jednego semestru nauczyciel wystawia każdemu uczniowi oceny cząstkowe zaplanowane na dany semestr zgodnie z kartą „Co będzie oceniane?”.
 3. Promuje się systematyczne poprawianie ocen w ciągu semestrów; w wyjątkowych sytuacjach poprawianie podczas wystawiania oceny semestralnej lub końcoworocznej. Poprawianie może odbywać się w formie pisemnej lub ustnej z zakresu określonego indywidualnie.
 4. Uczeń może być niesklasyfikowany z religii, jeżeli istnieje brak podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej
  z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie edukacji.

Oceny cząstkowe, semestralne i końcoworoczne stawia się według skali:

– celujący (6),

– bardzo dobry (5),

– dobry (4),

– dostateczny (3),

– dopuszczający (2),

– niedostateczny (l).

Do tych ocen mogą być dołączone znak „ +” bądź „ –” , gdzie „+” to podwyższenie oceny, które oznacza, że uczeń przekroczył wymagania z określonego poziomu, ale nie osiągnął poziomu wyższego oraz „–”, który oznacza niewielkie braki w osiągnięciu danego poziomu.

Podczas oceniania sprawdzianów, kartkówek i prac punktowanych stosuje się następujące przeliczenie na oceny:

100% – 91% – bardzo dobry

90% – 71% – dobry

70% – 51% – dostateczny

50% – 31% – dopuszczający

30% – 0%   – niedostateczny

Wartości górne w przedziałach oznaczają podwyższenie oceny o „+” zaś dolna granica, to obniżenie oceny przez dostawienie „–”.

ZASADY WYSTAWIANIA OCENY SEMESTRALNEJ LUB ROCZNEJ

Podstawą do wystawienia oceny kończącej określony etap nauki są oceny cząstkowe skupione w następujących grupach:

 1. Prace pisemne, odpowiedzi ustne (wiadomości bieżące, cytaty, pojęcia);
 2. Pacierz, katechizm;
 3. Sprawdziany i testy;
 4. Zeszyt przedmiotowy;
 5. Modlitwy, pieśni, psalmy;
 6. Praca w grupach, aktywność, inne.

Przy wystawianiu oceny rocznej bierze się również pod uwagę ocenę z półrocza.

Wszystkie oceny są jawne, obiektywne, wskazujące na pojawiające się braki i motywujące do poprawy
i dalszej pracy. W ciągu roku szkolnego pojawią się różne formy i rodzaje kontroli. Na początku kontrola wstępna, aby zorientować się jaką wiedzę i umiejętności uczeń posiada, w ciągu roku bieżące sprawdzanie wyników, wreszcie kontrola końcowa, by ocenić osiągnięcia i ewentualne porażki. Nie każda kontrola musi kończyć się wstawieniem oceny do dziennika.

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA

W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym). Oceniamy wiedzę i umiejętności ucznia oraz przejawy ich zastosowania w życiu codziennym, przede wszystkim w szkole. Gdy uczeń ubiega się o ocenę celującą, bierzemy pod uwagę również jego zaangażowanie religijno-społeczne poza szkołą.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 1. nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, (i)
 2. odmawia wszelkiej współpracy, (i)
 3. ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne:

 1. w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, najczęściej stosowane, stanowiące podstawę do dalszej edukacji,
 2. wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość współpracy z nauczycielem i w grupie.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe:

 1. opanował treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, niezbędne na danym etapie kształcenia i na wyższych etapach,
 2. uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętnie słucha innych.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające:

 1. opanował treści umiarkowanie przystępne oraz bardziej złożone,
 2. ukierunkowany jest na poszukiwanie prawdy i dobra oraz szanuje poglądy innych,
 3. aktywnie realizuje zadania wykonywane w grupie.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające:

 1. opanował treści obejmujące elementy trudne do opanowania, złożone i nietypowe,
 2. wykazuje własną inicjatywę w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności,
 3. wszechstronnie dba o rozwój swojej osobowości i podejmuje zadania apostolskie. 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 1. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
 2. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,
 3. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, regionalnym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

 Co będzie oceniane w klasie I

SEMESTR PIERWSZY SEMESTR DRUGI
ODPOWIEDŹ ustna:– wiadomości bieżące

– cytaty: Ga 5,22-23a; J 15,12; Mk 1,15;
Ap 3,20

– Psalm 130,1-4.

– pojęcia: Kościół, Objawienie, Tradycja, eschatologia, kanon Pisma św.

 

PRACA PISEMNA

……………………………………………………………………

PACIERZ (wrzesień)

 1. a) Modlitwa Pańska,
 2. b) Pozdrowienie Anielskie,
 3. c) Aniele Boży,
 4. d) Dziesięć przykazań,
 5. e) Dwa przykazania miłości.

 

MAŁY KATECHIZM (listopad)

 1. a) główne prawdy wiary,
 2. b) 3 cnoty Boskie,
 3. c) sakramenty święte,
 4. d) dary Ducha Świętego,
 5. e) najprzedniejsze dobre uczynki,
 6. f) ostateczne rzeczy człowieka.

……………………………………………………………………

RÓŻANIEC (części i tajemnice – październik)

 

PRACA KONTROLNA (grudzień)

……………………………………………………………………

 

AKTYWNOŚĆ

 

PRACA W GRUPACH

 

……………………………………………………………………

ZESZYT przedmiotowy

……………………………………………………………………

 

MODLITWY własne (dwie)

PIEŚNI

„Przyjdź, Duchu Święty” (październik)

„Wśród  nocnej ciszy” (grudzień)

 

PRACA PISEMNA 

ODPOWIEDŹ ustna:

– wiadomości bieżące

– cytaty: Mt 5,37; Iz 40,31; Mt 18,20;
Hbr 10,24-25.

– Psalm: 25,4-6.20-21

– pojęcia: hierarchia, ekumenizm, caritas, natchnienie, wierni.

……………………………………………………………………

MAŁY KATECHIZM (luty)

 1. a) uczynki miłosierne wobec duszy,
 2. b) główne źródła grzechu,
 3. c) grzechy przeciw Duchowi Świętemu,
 4. d) grzechy wołające o pomstę do nieba,
 5. e) warunki sakramentu pokuty,
 6. f) akt wiary, nadziei, miłości, żalu.

……………………………………………………………………

STACJE DROGI KRZYŻOWEJ

PRACA KONTROLNA (kwiecień)

……………………………………………………………………

 

AKTYWNOŚĆ

 

PRACA W GRUPACH

 

……………………………………………………………………

ZESZYT przedmiotowy

……………………………………………………………………

 

ANIOŁ PAŃSKI (kwiecień)

 

POD TWOJĄ OBRONĘ (maj)

 

PIEŚŃ „Wisi na krzyżu” (marzec)

 

MODLITWY własne (dwie)

 

 

 

Co będzie oceniane w klasie II gimnazjum?

 

SEMESTR PIERWSZY SEMESTR DRUGI
PRACA PISEMNA 

ODPOWIEDŹ ustna

– wiadomości bieżące

– cytaty: Mt 5,8; Rz 12,21; Mk 9,37;
1 Kor 6,12.

– Hymn o miłości 1 Kor 13,4-8a (t. 13)

– pojęcia: Kościół domowy, hierarchia wartości, małżeństwo, godność osoby, odpowiedzialność.

 

PACIERZ (wrzesień)

 1. a) Modlitwa Pańska,
 2. b) Pozdrowienie Anielskie,
 3. c) Aniele Boży,
 4. d) Skład Apostolski,
 5. e) Dwa przykazania miłości.

 

MAŁY KATECHIZM (listopad)

 1. a) główne prawdy wiary,
 2. b) uczynki miłosierne względem ciała,
 3. c) sakramenty święte,
 4. d) 5 przykazań kościelnych,
 5. e) osiem błogosławieństw.

RÓŻANIEC (części i tajemnice – październik)

 

PRACA KONTROLNA

dział: „Miłość, małżeństwo, rodzina”

(grudzień)

AKTYWNOŚĆ

 

PRACA W GRUPACH

ZESZYT przedmiotowy

MODLITWY własne (dwie)

 

PIEŚNI

„Wszystko Tobie oddać pragnę”

(październik)

„Anioł pasterzom mówił” (grudzień)

 

PRACA PISEMNA 

ODPOWIEDŹ ustna:

– wiadomości bieżące

– cytaty: Mt 6,24; Ga 5,13; Mt 10,42;
Pwt 30,19-20.

– Modlitwa o łaskę powołania (t. 57)

– pojęcia: tolerancja, apostolstwo, normy etyczne, moralność uczuć, aborcja, eutanazja.

MAŁY KATECHIZM (luty)

 1. a) główne źródła grzechu,
 2. b) 7 grzechów głównych,
 3. c) grzechy cudze,
 4. d) warunki sakramentu pokuty,
 5. e) akt wiary, nadziei, miłości, żalu,
 6. f) 4 cnoty kardynalne,
 7. g) 7 cnót głównych.

 

PRACA KONTROLNA:

działy: „Pokonać zagrożenia wobec miłości”

„Szanse i nadzieje świata”

.AKTYWNOŚĆ

 

PRACA W GRUPACH

 

ZESZYT przedmiotowy

 

ANIOŁ PAŃSKI (kwiecień)

 

PIEŚNI

„Ogrodzie Oliwny” (3 zwrotki – marzec)

„Przed tak wielkim Sakramentem” (maj)

 

MODLITWY własne (dwie)

 

 


Co będzie oceniane w klasie III gimnazjum?

 

SEMESTR PIERWSZY SEMESTR DRUGI
ODPOWIEDŹ ustna:– wiadomości bieżące

– cytaty: Mt 5,48; Jr 33,3; J 8,31-32;
Mt 7,7-8.

– Psalm 63 (t. 12)

– pojęcia: Biblia; kanon; apokryfy; hermeneutyka; historia zbawienia.

PRACA PISEMNA

„Życiorys mojego świętego patrona”

(październik)

 

PACIERZ (wrzesień)

 1. a) Modlitwa Pańska,
 2. b) Pozdrowienie Anielskie,
 3. c) Aniele Boży,
 4. d) Skład Apostolski,
 5. e) Dziesięć przykazań,
 6. f) Dwa przykazania miłości.

 

MAŁY KATECHIZM (listopad)

 1. a) główne prawdy wiary,
 2. b) najprzedniejsze dobre uczynki,
 3. c) uczynki miłosierne względem ciała,
 4. d) uczynki miłosierne względem duszy,
 5. e) osiem błogosławieństw,
 6. f) 7 cnót głównych,
 7. g) ostateczne rzeczy człowieka,
 8. h) trzy rady ewangeliczne.

RÓŻANIEC (części i tajemnice – październik)

 

PRACA KONTROLNA (grudzień)

działy: „Boże Objawienie”

„Biblijne wzorce osobowe”

AKTYWNOŚĆ

PRACA W GRUPACH

ZESZYT przedmiotowy

PIEŚNI

„O Stworzycielu, Duchu, przyjdź”

(wrzesień)

„Bóg się rodzi” (grudzień)

 

MODLITWY własne (dwie)

 

PRACA PISEMNA„Historia Kościoła – wybrane zagadnienie”

 

ODPOWIEDŹ ustna:

– wiadomości bieżące

– cytaty: Łk 9,23; J 8,12; Mt 6,20-21;

– psalmy: 73; 27.

– pojęcia: egzegeza, teologia biblijna, Słowo Wcielone, Tradycja, powołanie.

 

MAŁY KATECHIZM (luty)

 1. a) sakramenty święte,
 2. b) dary Ducha Świętego,
 3. c) główne źródła grzechu,
 4. d) 7 grzechów głównych,
 5. e) grzechy przeciw Duchowi Świętemu,
 6. f) grzechy cudze,
 7. g) grzechy wołające o pomstę do nieba,
 8. h) warunki sakramentu pokuty,
 9. i) akt wiary, nadziei, miłości, żalu,
 10. j) 3 cnoty Boskie,
 11. k) 4 cnoty główne.

 

PRACA KONTROLNA

działy: „Jezus Chrystus”

„Kościół i moja młodość”

KARTKÓWKI

AKTYWNOŚĆ

PRACA W GRUPACH

ZESZYT przedmiotowy

ANIOŁ PAŃSKI (kwiecień)

 

POD TWOJĄ OBRONĘ (maj)

 

PIEŚŃ

„Rozmyślajmy dziś” (5 zwrotek – marzec)

 

MODLITWY własne (dwie)

 

 

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

NOWY ROK SZKOLNY

Bóg chce, żeby wszyscy ludzie >zostali zbawieni i poznali prawdę< (1 Tm 2,4).

>Królestwo Boże< zaczyna się w ludziach, którzy pozwalają się przemienić Bożej miłości.

Na progu nowego roku szkolnego, życzę ci, drogi gimnazjalisto, światła Ducha Świętego, cierpliwości, chęci  i odwagi.

Niech Jezus, Boski Mistrz, oświeci nasze umysły, abyśmy zrozumieli Prawdę, jaką chce nam przekazać;

ożywi nasze serca, abyśmy całym życiem zapragnęli wypełnić to, co zrozumieliśmy;

i wzmocni naszą wolę, abyśmy mogli to zrealizować na drodze kroczenia za Nim, aż do pełnego z Nim zjednoczenia.

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz